Klikając „Akceptuj ”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest oze.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-097), przy ul. Bukowskiej 148, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000810965, NIP: 7820021192, REGON: 384717000.

2. Administrator wyznaczył Pana Jarosława Tokarczuka jako Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych przesyłając wiadomość na adres biuro@oze.pl pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Zbierane przez oze.pl sp. z o.o. dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Zakres zbieranych danych

Dane osobowe są niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz ich rozwoju, dlatego spółka oze.pl sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby je odpowiednio zabezpieczyć w tym przetwarzać je jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres gromadzonych danych jest ściśle zależy od rodzaju świadczonej usługi tj:

RODZAJ USŁUGI
KATEGORIE DANYCH
Rejestracja konta Użytkownika
 • adres e-mail
 • nazwa użytkownika
Zakupy on – line przez zarejestrowanych użytkowników
Zakupy on-line bez rejestracji
 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji/wysyłki
 • dane do faktury
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa użytkownika (wymagana przy rejestracji konta)
Newsletter
 • imię
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • kod pocztowy
Chat on-line
 • adres e-mail
 • dane zawarte w przesłanej wiadomości, które otrzymywane są od Użytkownika wskutek jego dobrowolnej zgody
Formularze kontaktowe
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • województwo
Kontakt
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • miejscowość
 • pracownia

Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookies, w tym adres IP (szczegóły opisano w sekcji VIII Polityki prywatności).

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. rejestracji konta w serwisie oze.pl i weryfikacji tożsamości Użytkownika związanej z bezpiecznym logowaniem – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2. podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowykupna-sprzedaży, w tym do obsługi płatności, dostarczania dostawy i informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) oraz obsługi procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisu oze.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. dokonania zakupów on-line bez rejestracji konta Użytkownika, w tym również wykonanie płatności internetowej, przesyłanie informacji o statusie zamówienia (w postaci wiadomości SMS i/lub e-mail) jego dostawa oraz obsługa procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu serwisu oze.pl (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

4. wypełnienia ciążących na oze.pl sp. z o.o. obowiązków prawnych związanych z rachunkowością i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

5. przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach oze.pl– na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. komunikacji z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomości przesyłane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w serwisie oze.pl – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. komunikacji z Użytkownikiem poprzez aplikację Chat on-line dostępną w serwisie oze.pl oraz inne komunikatory w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych – w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora polegający na budowaniu i rozwijaniu relacji z klientami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. umówienia spotkania z doradcą w wybranym przez Użytkownika miejscu – na podstawie akceptacji Regulaminu serwisu oze.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

9. oferowania dodatkowych funkcjonalności serwisu, w tym możliwość tworzenia projektów i wizualizacji – na podstawie akceptacji Regulaminu serwisu oze.pl

10. umacniania relacji z Użytkownikiem poprzez publikację zdjęć wnętrz Użytkowników na stronie internetowej oze.pl oraz w mediach społecznościowych – na podstawie zgody udzielonej w zakresie publikacji zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

11. dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług– w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

12. dochodzenie lub zabezpieczenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu oze.pl, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

2. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby wykonania umowy kupna-sprzedaży będą przetwarzane przez 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.

3. Dane osobowe osób, które dokonały zakupów on-line bez rejestracji konta jednak nie potwierdziły zamówienia będą usuwane po 72 godzinach od dnia wypełnienia formularza zakupów zamieszczonego na stronie oze.pl.  

4. Dane osobowe osób, które kontaktowany się przez formularz kontaktory dostępny na serwisie oze.pl będą przetwarzane przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

5. Dane pozyskane w czasie komunikacji z Użytkownikiem poprzez aplikację Chat on-line oraz inne narzędzia będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego taka zgoda została wyrażona.

7. Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony oze.pl oraz dotyczące geolokalizacji będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu ich zdezaktualizowania.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

V. Informacje o przetwarzaniu

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

 • zaufanym podmiotom należącym do oze.pl sp. z o.o.,
 • przedstawicielom interesariuszy współpracujących z oze.pl sp. z o.o., prowadzących działalność pod tą marką,
 • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne (w tym hosting, rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych),
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe,
 • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
 • podmiotom windykacyjnym i kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe przetwarzane przez oze.pl sp. z o.o. mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tj.

 • do USA w zakresie danych publikowanych w mediach społecznościowych, zbieranych na potrzeby geolokalizacji oraz dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony oze.pl – dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom, które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-USA Privacy Shield Framework zapewniając analogiczny do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych,

3. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.

4. W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez oze.pl sp. z o.o. ma prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

2. Użytkownik serwisu oze.pl ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

VII. Newsletter

1. Niniejsze zasady dotyczą wysyłki Newsletter tj. przesyłania przez oze.pl sp. z o.o. na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) i/lub numer telefonu wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) sklepu internetowego dostępnego w domenie oze.pl bądź podmioty z nią powiązane (dalej: „Newsletter”).

2. W celu otrzymywania Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), telefonu komórkowego lub innego urządzenia, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem powszechnie wykorzystywanego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:

 • udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) bezpośrednio na stronie głównej oze.pl,

 • oznaczenie odpowiedniego oświadczenia zgody w trakcie rejestracji konta Użytkownika w serwisie oze.pl, wypełniania formularza bez rejestracji konta Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych cudzych bez zgody osób uprawnionych.

5. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach wysyłki Newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody oze.pl sp. z o.o. może stanowić naruszenie prawa.

6. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newsletter poprzez: wykorzystanie funkcjonalności w profilu Użytkownika (odznaczenie pola dotyczącego oświadczenia zgody na przesyłanie treści o charakterze marketingowym),

 • aktywację linka zakończ subskrypcję znajdującego się w każdej z przesyłanych wiadomości o charakterze marketingowym.

7. Spółka oze.pl sp. z o.o. może zawiesić bądź zakończyć wysyłkę Newsletter po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkowników na podane przez nich adresy e-mail.

8. Spółka oze.pl sp. z o.o. ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

VIII. Polityka cookies

1. Administrator danych tj. oze.pl sp. z o.o. automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, takie jak m.in. data połączenia z serwisem oraz adres IP urządzenia, przechowywane na urządzeniach końcowych (np. komputerze, tablecie lub smartfonie) osób korzystających z serwisu oze.pl.

2. W serwisie oprócz plików cookies używa się technologii podobnych służących do analizowania ruchu na stronach oze.pl.

3. oze.pl sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies wyłącznie informacyjnie w celu:

 • dostosowania zawartości strony do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkownika,
 • tworzenia statystyk służących poprawie funkcjonalności strony, jej struktury i zawartości,
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym utrzymanie sesji po zalogowaniu i rozpoznanie osoby korzystającej przy kolejnej sesji.

4. oze.pl sp. z o.o. wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają w pamięci przeglądarki Użytkownika do momentu opuszczeni strony internetowej oze.pl – są one obowiązkowe dla poprawnego działania wybranych aplikacji i poprawnego wyświetlania zawartości serwisu,
 • 30 dniowe, wykorzystywane w celu uatrakcyjnienia strony dla Użytkownika.

5. Pliki cookies nie zawierają informacji o danych kontaktowych Użytkowników.

6. Użytkownicy serwisu sami zarządzają ustawieniami cookies, przy czym co do zasady domyślnie zapisywane są wszystkie pliki cookie.

7. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym.

8. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies postępując zgodnie z instrukcją danego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. oze.pl sp. z o.o. informuje, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na wybrane funkcjonalności dostępne w serwisie.

10. Pliki cookies zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez zaufane podmioty współpracujące ze oze.pl sp. z o.o. tj. dostawców aplikacji multimedialnych.

11. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych dzięki plikom cookies znajdują się w zakładce Pomoc wykorzystywanego oprogramowania (przeglądarki internetowej).